Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HOVENIERSBEDRIJF QUERCUSGARDEN

Versie : 2018

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a.
Hovenier/groenvoorziener
Hoveniersbedrijf Quercusgarden
b.
Hoveniers-/groenvoorzieningswerkzaamheden
1.
Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve
van de aanleg van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang
met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door
de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve
2.
van de onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang
met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de
onderhavige voorwaarden worden beheerst.
Het leveren van benodigde materialen voor de onder punt 1 en 2 genoemde werkzaamheden.
3.
Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van
4.
deze werkzaamheden.
c.
Opdrachtgever
Ieder natuurlijke of rechtspersoon, die aan een hovenier/groenvoorziener opdracht geeft tot het
verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen, als onder b omschreven.
d.
Aangenomen werk
Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en hovenier/groenvoorziener zijn
overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag, inclusief BTW.
e.
Vrij- of regiewerk
Alle werkzaamheden als bedoeld onder b. welke niet zoals sub. d omschreven, tussen opdrachtgever en
hovenier/groenvoorziener zijn overeengekomen.
f.
Uurloon
De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van een uur door een persoon. Het
uurloon is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden rechtens geldende loonregelingen voor het
hoveniers/groenvoorzieningsbedrijf, verhoogd met opslagpercentages voor sociale lasten,
bedrijfsonkosten en ondernemersbeloning. Aan de opdrachtgever worden het totaal aantal uren in
rekening gebracht, dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing
naar en van het werk.
Artikel 2 Toepasselijkheid en bekendmaking
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering
van het werk of van koop en verkoop, door Hoveniersbedrijf Quercusgarden.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden ingevolge dit artikel onder 1 bekend gemaakte
voorwaarden geacht door opdrachtgever en hovenier/groenvoorziener te zijn geaccepteerd.
Artikel 3 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij
aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen e.d.
2. De aanbieder behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes.
Deze stukken blijven ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden
gebracht en tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van de auteursrechten in rekening is- of
wordt gebracht- zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet
worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
3.
Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de aanbieder wordt gegeven, zal de
aanbieding compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der
beslissing aan hem worden retour gezonden.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bedraagt de vergoeding voor tekenkosten in de gevallen,
4.
dat een uitnodiging tot het doen van tekenwerk is gedaan en geen opdracht tot uitvoering wordt
gegeven, de werkelijke kosten.

Artikel 2 Toepasselijkheid en bekendmaking
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering
van het werk of van koop en verkoop, door Hoveniersbedrijf Quercusgarden.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden ingevolge dit artikel onder 1 bekend gemaakte
voorwaarden geacht door opdrachtgever en hovenier/groenvoorziener te zijn geaccepteerd.
Artikel 3 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij
aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen e.d.
2. De aanbieder behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes.
Deze stukken blijven ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden
gebracht en tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van de auteursrechten in rekening is- of
wordt gebracht- zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet
worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
3.
Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de aanbieder wordt gegeven, zal de
aanbieding compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der
beslissing aan hem worden retour gezonden.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bedraagt de vergoeding voor tekenkosten in de gevallen,
4.
dat een uitnodiging tot het doen van tekenwerk is gedaan en geen opdracht tot uitvoering wordt
gegeven, de werkelijke kosten

Artikel 4 Overeenkomsten
Overeenkomsten tot aanneming van werk, tot het verrichten van vrij- of regiewerk en/of
overeenkomsten van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) en
dezelve aanvullingen en/of wijzigingen worden eerst door schriftelijke bevestiging van de
hovenier/groenvoorziener voor hem bindend.
Artikel 5 Leveranties
1. Alle leveranties welke door de hovenier/groenvoorziener geschieden, worden - voor zover deze geen
onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen - in rekening
gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2. De hovenier/groenvoorziener staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde materialen,
overeenkomstig de omschrijving i n de offerte. De hovenier/groenvoorziener zal zo zorgvuldig
mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde,
compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke
bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte
planten of ontkieming van door hem geleverde zaden wordt door de hovenier/groenvoorziener, mits de
verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of
terreinomstandigheden al of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van overeenkomst dan wel
sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe
afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs
van de relevante geleverde producten.
Artikel 6 Wijzigingen van aangenomen werk
1. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als
meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
2. Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, worden
verrekend.
Artikel 7 Transportrisico
Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van de hovenier/groenvoorziener, tenzij
anders is overeengekomen.
Artikel 8 Uitvoerbaarheid van de opdracht
a. Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden.
Indien naar het oordeel van de hovenier/groenvoorziener de uitvoering van de werkzaamheden ten
gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de
termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd heeft de
hovenier/groenvoorziener het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken
zolang die omstandigheden voortduren.
Hierbij heeft de hovenier/groenvoorziener het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals
hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het
instaan van de hergroei van geleverde planten noodzakelijk is.
b. Overmacht
1. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever.
Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste
drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op
vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt
dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen over
de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.
2. Onder overmacht aan de zijde van opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat de
hovenier/groenvoorziener de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat
andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
3. Overmacht aan de zijde van de hovenier/groenvoorziener. Indien de overeengekomen werkzaamheden
door overmacht bij de hovenier/groenvoorziener tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten
dele kunnen worden uitgevoerd neemt de hovenier/groenvoorziener onmiddellijk contact op met de
opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.
Artikel 9 Afspraken door personeel
1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde, medewerkers van de hoveniers/
groenvoorziener binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
2. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd alle
medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 10 Oplevering
Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever.
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de
opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen
van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder
reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en de hovenier/groenvoorziener daarvoor
overeen te komen redelijk bedrag.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. De hovenier/groenvoorziener is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de
overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht
en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de hovenier/
groenvoorziener, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
2. De hovenier/groenvoorziener vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van schade
voor zover deze als gevolg van uitvoering van de overeenkomst worden toegebracht en te wijten is aan
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de hovenier/groenvoorziener, zijn
personeel of eventuele onderaannemers.
3. De hovenier/groenvoorziener is voor de in lid 1 en 2 bedoelde schade aansprakelijk tot een bedrag van
maximaal €
5.000,- (vijf duizend Euro) per gebeurtenis.
Onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de hovenier/groenvoorziener
beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever trachtens de met de hovenier/groenvoorziener
besloten overeenkomst is gehouden aan de hovenier/groenvoorziener te betalen.
4. Ten aanzien van leveranties zand, grond, teelaarde en compost geldt dat de hovenier/groenvoorziener
niet, respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale
op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.
5. De eventuele aansprakelijkheid van de hovenier/groenvoorziener voor gebreken welke betrekking
hebben op het geleverde zelf, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs.
6. De opdrachtgever vrijwaart de hovenier/groenvoorziener voor aanspraken van derden jegens de
hovenier/groenvoorziener indien de hovenier/groenvoorziener schade veroorzaakt doordat door de
opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of
onvolledige informatie is verstrekt, welke, indien deze informatie wel bij de hovenier/groenvoorziener
bekent ware geweest tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
7. Indien de hovenier/groenvoorziener de identiteit van zijn leverancier aan de opdrachtgever kenbaar
maakt dan is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken teneinde de schade door de
leverancier vergoed te krijgen.
Artikel 12 Betalingen
1. Facturen dienen te zijn betaald binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij anders overeen gekomen is.
Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Indien de hovenier/groenvoorziener een langer krediet dan veertien dagen na factuurdatum toestaat, dan
wel dit ten onrechte door opdrachtgever wordt genomen, zal deze over het factuurbedrag, of het niet
betaalde gedeelte daarvan, aan de hovenier/groenvoorziener een rente verschuldigd zijn ter hoogte het
wettelijke rentepercentage.
3. Aan personen in dienst van de hovenier/groenvoorziener, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht
hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
Artikel 13 Kosten in geval van niet of niet tijdige betaling
Alle kosten voortvloeiende uit niet, of niet tijdige betaling zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
komen ten laste van de opdrachtgever.
Artikel 14 Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging
1. Bij het overlijden van de hovenier/groenvoorziener, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de
onderneming van de hovenier/groenvoorziener, voor de voltooiing van het werk, zijn diens
rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt
het hoveniers-/groenvoorzieningsbedrijf op enigerlei wijze voorgezet. In dat geval behoort door de
opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een
redelijk bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij vrij- of regiewerk het tot
het ogenblik van overlijden verschuldigde, berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.
2. Bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de
opdrachtgever, zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk
verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede van het vorige lid van dit
artikel van overeenkomstige toepassing.
De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar,
3.
wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling
aanvraagt, zijn onder curatele stelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op goederen van de
opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever.
Artikel 15 Klachten en wanprestaties
1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van
goederen, di enen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 10 dagen na factuur datum schriftelijk te zijn
ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of levering van goederen dienen
om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van
uitvoering van werkzaamheden of levering van goederen schriftelijk te zijn ontvangen.
2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet
opgeschort.
3. Klachten betreffende uitvoering van het werk of de levering van de goederen zijn niet ontvankelijk
indien de klant niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering
van het werk of levering van de goederen in acht heeft genomen.
Artikel 16 Milieu aspecten uitvoering van werkzaamheden
Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt:
a. De hovenier/groenvoorziener zal zorgdragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van
de afval-en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
b. De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever. De kosten van de afvalberging zullen de
afnemer - desgewenst separaat - in rekening worden gebracht.
Artikel 17 Prijswijzigingen
1. Bij uitvoering van eenmalige werkzaamheden respectievelijk gedurende het eerste contractjaar zullen
er geen prijsverhogingen kunnen plaatsvinden. Indien na het eerste contractjaar wijziging plaatsvindt
in het loonkostenniveau als gevolg van CAO-wijzigingen, alsmede wijzigingen in de sociale lasten,
die voor de branche gelden, dan wel als gevolg van wetten of besluiten of beschikkingen van
overheidswege, verder als gevolg van wijzigingen in het kostenniveau van brandstofkosten, zullen
wijzigingen plaatsvinden vanaf het moment dat de verhoging ontstaat. Ten aanzien van het
kostenniveau voor brandstoffen geldt de wijziging die blijkt uit de wijzigingen in de (voorlopige)
standaardprijzen voor gasolie opgesteld door de Commissie tot het verzamelen of opmaken van
standaardprijzen en - lonen.
De hovenier/groenvoorziener zal hiertoe schriftelijk, met een gespecificeerde, opgave verstrekken met
betrekking tot de componenten welke de wijziging veroorzaken.
2. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 geven wijzigingen in belastingtarieven, invoerrechten en
soortgelijke wetten/besluiten en beschikkingen van overheidswege, ook bij eenmalige werkzaamheden
en in het eerste jaar van de overeenkomst, recht op aanpassing van de overeengekomen prijs.
Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van de hovenier/groenvoorziener, zolang deze niet dan wel
niet geheel zijn betaald.
Artikel 19 Onderhoudswerkzaamheden
Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud, als bedoeld in artikel 1b, sub2, worden tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door
beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van vier maanden.
Artikel 20 Geschillen
Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van
uitvoering van werk of van koop/verkoop, zijn onderwerpen aan de beslissingen van de bevoegde
rechter.
Op alle overeenkomsten tot aanneming van werk, tot het verrichten van vrij- of regiewerk en/of
overeenkomsten van koop of verkoop en deze zelfde er aanvullingen en/of wijzigingen is het
Nederlands Recht van toepassing
** Bij het leveren en plaatsten van kant en klare schuren en blokhutten of andere prefab tuinelementen zijn de
kosten en tijd die gemoeid zijn bij het niet compleet zijn van de pakketten te verrekenen als zijnde meerwerk
naar de opdrachtgever.
** Garantie op materialen aangekocht door of op verzoek van opdrachtgever geleverd en verwerkt (niet in
overeenstemming met door het bedrijf uitgebrachte advies) zal niet door het hoveniersbedrijf geaccepteerd
worden.
** Stelposten en of ramingen worden aan de hand van de nacalculatie in de eind factuur verrekend
** Inboet (het vervangen van dode en of niet goed aangeslagen beplanting binnen een termijn van twee
maanden) uitval door verdroging en of extreme weersinvloeden zoals vorst en hevige regenval zal niet worden
vergoed. Inboet geld alleen voor het nieuw aangeleverde plantmateriaal niet voor verplaatste en of hergebruikte
beplanting.
Inboet geld alleen voor plantmateriaal, arbeid die gemoeid is met het verkrijgen, aanvoeren en vervangen van
deze beplanting zal apart aan de opdrachtgever worden gefactureerd. Arbeid uitgevoerd op basis van uren.
** Verhardingen, garantie op verzakkingen en of ongelijkmatig nazetten van straatwerk en tegelwerk voor een
periode van 6 maanden na oplevering.
Niet opgenomen verzakkingen en of schade toegebracht door oneigenlijk gebruik van de verharding zoals
onverantwoordelijk zware belasting door te zwaar verkeer of foutief gebruik van de verharding.
Weg spoelen van zand en randopsluitingen onder invloed van extreme weersinvloeden zoals vorst, zware en
langdurige regenval en extreme droogte.
** Onvoorzien ondergrondse werkzaamheden, bij grond en kabelwerkzaamheden zal meerwerk voortvloeiend uit
een verontreinigde bodem door obstakels zoals funderingen, wortels, puin, niet aangegeven leidingen en kabels,
olietanks e.d. worden verrekend op de eindfactuur op basis van meer geleverde uren.